Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

18 października 2019 15:48 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania „Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w PZPSW w Hrubieszowie”

 
Nr ogłoszenia w BZP:
510223157
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603728-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,
Krajowy numer identyfikacyjny: 60660913000000, ul. Ul. Zamojska  16A, 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska,
tel. 84 696 24 55, e-mail: pzpsw@pzpswhrubieszow.pl, faks 84 696 24 55.
Adres strony internetowej (url): http://pzpswhrubieszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w PZPSW w Hrubieszowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZPSW.272.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego również do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34000000-7
Dodatkowe kody CPV: 34114300-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) Zamówienia udzielono:
AMS Chruścicki Sp. z o.o., ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce
 
IV.2) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ:
nie dotyczy

Przeczytano: 232 razy. Wydrukuj|Do góry