Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

28 czerwca 2018 10:28 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie”

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: 

„Modernizacja i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie”

 Nr sprawy PZPSW.271.1.2018

I. Przedmiot zadania:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie modernizacji i dostosowanie sanitariatów II i III piętra do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określony został w projekcie i przedmiarze robót stanowiące załącznik do zapytania.
 3. Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej odnośnie przedmiotu zapytania w budynku PZPSW.
 4. W zapytaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej.
 5. Wykonawca określa cenę za wykonane zamówienie przez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty.
 6. Integralną częścią zaproszenia jest umowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania.
 7. Wykonawca zapewni kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

II. Terminy wykonania zadania, warunki płatności, rozliczenie

 1. Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia – od 23.07.2018 r. do 26.10.2018 r.
 2. Zamawiający wymaga zaoferowania 14-dniowego terminu płatności.
 3. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich po sporządzeniu protokołu odbioru robót i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na całość robót.

III. Zamawiający i Wykonawca

Zamawiającym jest Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie reprezentowany przez Dyrektora PZPSW.

W dalszej części dokumentacji posłużono się terminem ZAMAWIAJĄCY rozumiejąc przez to Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie reprezentowany przez Dyrektora. Przez analogię zakłada się, że podmiot składający ofertę nazywany w dokumentacji będzie WYKONAWCĄ.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę (formularz oferty) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej – odręcznie w sposób czytelny, na maszynie lub komputerowo, należy umieścić w zaklejonej kopercie z adresem zwrotnym i z naniesionymi oznaczeniami: Modernizacja i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie”.
 2. Do oferty należy dołączyć:

a)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b)      kosztorys ofertowy,

c)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Materiały i wzory dokumentów dotyczące niniejszego zapytania ofertowego opublikowane są na stronie internetowej http://pzpswhrubieszow.pl

4. Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów – Sekretariat do 16.07.2018 r. do godz.: 14:00 (liczy się data wpływu do sekretariatu)

V. Sposób obliczenia ceny

 1. W ofercie należy podać cenę ofertową w PLN cyfrowo i słownie.
 2. Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Wybór oferty

 1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 57 (sala konferencyjna). Posiedzenie komisji dokonującej wyboru ofert jest jawne. Z posiedzenia sporządzany jest protokół.

VII. Informacje uzupełniające

 1. Kierownik Zamawiającego zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
 2. Wszelkie zapytania dotyczące spraw technicznych, procedury składania ofert i zakresu wykonania zadania kierować należy wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres pzpsw@pzpswhrubieszow.pl

VIII. Podstawa prawna

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych ze względu na kwotę zamówienia poniżej progów wskazanych w PZP.

IX. Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

3. Kosztorys ofertowy

4. Dokumentacja projektowa

5. Oświadczenie wykonawcy

6. Klauzula ochrony danych osobowych

                                                                                                                                Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                                  Lech Jurczuk - dyrektor

Przeczytano: 588 razy. Wydrukuj|Do góry