Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

10 marca 2017 15:24 | Przetargi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu i udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 41541 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak - numer ogłoszenia: 30389-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, krajowy numer identyfikacyjny 6066091300000, ul. Zamojska, 22-500 Hrubieszów, Polska, woj. lubelskie, tel. 84 696 24 55, faks 84 696 24 55, e-mail pzpsw@pzpswhrubieszow.pl, adres strony internetowej (URL): http://pzpswhrubieszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Powiatowa jednostka oświatowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie
Numer referencyjny: 
PZPSW.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):
Przedmiotem zamówienia jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16A. Zamówienie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o zewnętrzne klatki schodowe i windę", dla której opracowany został projekt budowlany. Oferta powinna była zawierać wszystkie wartości robót związanych z wykończeniem ścian i otworów drzwiowych przy urządzeniu dźwigowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214200-2       Dodatkowe kody CPV: 45313100-5, 45400000-6, 45310000-3, 45332000-3,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2017
Postępowanie/część zostało unieważnione: nie 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia bez VAT:    213714.06 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert   2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Firma Handlowa ARTMED J.Sienkiewicz, A.Kęsy Spółka jawna,  e-mail: artmed@om.pl,  ul. Św. Antoniego 18/3,  97-200 Tomaszów Mazowiecki,  kraj  Polska, woj. łódzkie


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 262868.29 PLN
Oferta z najniższą ceną/kosztem 262868.29 PLN
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264450,00 PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
 

Przeczytano: 791 razy. Wydrukuj|Do góry