Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

22 lutego 2017 22:04 | Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu na wykonanie zadania: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPSW w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.    Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 30389 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Nazwa projektu: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPSW w Hrubieszowie

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, krajowy numer identyfikacyjny 6066091300000, ul. Ul. Zamojska , 22500 Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 696 24 55, e-mail lech.jurczuk@pzpswhrubieszow.pl, faks 84 696 24 55. Adres strony internetowej (URL): http://pzpswhrubieszow.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowa jednostka oświatowa

KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania oraz na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (URL): http://pzpswhrubieszow.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, dostarczenie osobiste na adres: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, pok. 18, 22-500 Hrubieszów

Numer referencyjny: PZPSW.271.2.2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16A. Zamówienie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o zewnętrzne klatki schodowe i windę", dla której opracowany został projekt budowlany. Ofertę należy oprzeć o wyliczenia sporządzone na podstawie "Przedmiaru" - Dział 3 - WINDA i powinna ona zawierać wszystkie wartości robót związanych z wykończeniem ścian i otworów drzwiowych przy urządzeniu dźwigowym.

Główny kod CPV: 45214200-2

Dodatkowe kody CPV:45400000-6, 45313100-5, 45310000-3, 45332000-3

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: w miesiącach: 3

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Określenie warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności; Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Posiadanie odpowiedniej odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Informacje dodatkowe Zamawiający oceni spełnienie tych warunków w oparciu treść oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych lub posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 100 tysięcy złotych, lub łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 100 tysięcy złotych. Informacje dodatkowe Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający oceni spełnienie tych warunków w oparciu treść oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak Informacja na temat wadium Ustala się wadium w wysokości: 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy 00/100) złotych.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria - Znaczenie

Cena oferty 95.00 - Okres gwarancji 5.00

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/03/2017, godzina: 15:00.

Język w jakim mogą być sporządzane oferty do udziału w postępowaniu: polski

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe:

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Lech Jurczuk – dyrektor PZPSW w Hrubieszowie w dniach poniedziałek-piątek, godz. 9.00– 14.00 adres email: pzpsw@pzpswhrubieszów.pl tel. 84 696 24 55 (sekretariat)

Przeczytano: 855 razy. Wydrukuj|Do góry