Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

20 lutego 2017 14:26 | Przetargi

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania: „Winda w szkole" budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 28410 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 12400-2017
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: 
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających  nie
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie
ul. Zamojska 16a ,
22-500  Hrubieszów, Polska, woj. lubelskie,
tel. 84 696 24 55, faks 84 696 24 55,
Krajowy numer identyfikacyjny: 6066091300000,
e-mail lech.jurczuk@pzpswhrubieszow.pl. 
Adres strony internetowej (URL): http://pzpswhrubieszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Powiatowa jednostka oświatowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:
Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających): nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 
„Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

Numer referencyjny: PZPSW.271.1.2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16A. Zamówienie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o zewnętrzne klatki schodowe i windę", dla której opracowany został projekt budowlany.

II.3) Główny kod CPV:  45214200-2
 Dodatkowe kody CPV:  45313100-5,
                               45400000-6,
                               45310000-3,
                               45332000-3

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 1
w tym 
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 17/02/2017
 
Konkurs został unieważnionytak 
Przyczyna unieważnienia konkursu: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


III.3) NAGRODY: 
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych: 
 
nie dotyczy
 
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie dotyczy
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe):  nie dotyczy

Informacje dodatkowe: brak

Przeczytano: 810 razy. Wydrukuj|Do góry