Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

23 stycznia 2017 11:47 | Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPSW w HrubieszowieOGŁOSZENIE O KONKURSIE
„Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie
Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2017 r. pod nr 12400 - 2017
 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,
Krajowy numer identyfikacyjny 6066091300000, ul. Ul. Zamojska,
22-500   Hrubieszów, państwo Polska, woj. lubelskie,
tel. 84 696 24 55,
faks 84 696 24 55,
e-mail: pzpsw@pzpswhrubieszow.pl. 
Adres strony internetowej (URL): http://pzpswhrubieszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Powiatowa jednostka oświatowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 
http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Przesyłka pocztowa, kurierska lub złożenie oferty osobiście pod adres: 
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 
„Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16A.
Zamówienie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o zewnętrzne klatki schodowe i windę", dla której opracowany został projekt budowlany.

II.3) Główny kod CPV 45214200-2
Dodatkowe kody CPV 45310000-3, 45313100-5, 45400000-6, 45332000-3

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. Dysponowania potencjałem technicznym;
1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.5. Dysponowania odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Cena oferty - 95
Okres gwarancji - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 
Data: 15/02/2017, godzina: 15:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Język polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
 
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
Przewiduje się wyłonienie jednego wykonawcy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak 

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak 

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe: Informacje udzielane są pod nr tel. 84 696 24 55 Lech Jurczuk

Przeczytano: 1039 razy. Wydrukuj|Do góry