Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

21 marca 2016 12:05 | Aktualności

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Mamy Siebie"

Na mocy  §  24 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie  Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie w dniu  30 marca 2016 roku o godzinie 16.00 w świetlicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16a Hrubieszów.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku zgodnie z  § 21 pkt 4 Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 16:30 w tym samym miejscu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej;
4. Prezentacja Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za rok 2015;
5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu;
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu;
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015;
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015;
9. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015;
10. Głosowanie nad udzieleniem / nie udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej;
11. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej;
12. Uchwały i wolne wnioski;
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie.

Walne Zebranie odbywa się według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może zostać przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. 


Zarząd Stowarzyszenia

Przeczytano: 1236 razy. Wydrukuj|Do góry