Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

27 marca 2018 10:54 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym

II edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017/2018

„Pożary, powodzie i różne codzienne z życia sprawy -

- strażak zawsze pomoc swą okaże”

 

I. Organizator Konkursu :

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

II. Współorganizatorzy konkursu:

1. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

2. Ochotnicza Straż Pożarna

III. Patronat Honorowy:

Starosta Hrubieszowski

IV. Cele i zadania konkursu:                                       

  Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Celem konkursu - ukazanie strażaków - ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mają zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest też promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

V. Technika i format prac:

Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane. Format prac konkursowych - dowolny.

Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez komisję.                                                     

VI. Kryteria wyboru prac:

1. Zgodność z tematem,

2. Poziom artystyczny,

3. Jakość i staranność wykonania.

VII. Terminy.

1. Termin złożenia prac plastycznych – do 20.04.2018r. w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, ulica Zamojska 16 A.

2. Posiedzenie komisji konkursowej 07.05.2018r,godz. 9.00 (o wyniku konkursu zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie)

3. Oficjalne zakończenie konkursu - 15.05.2018 rok, o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,

VIII. Kategorie:

I - Przedszkola

II - Szkoła podstawowa - klasy 1 - 3

III - Szkoła podstawowa – klasy 4 - 7

IV - Gimnazjum

V - Szkoły w SOSW

IX. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.

3. Organizator zastrzega sobie dowolność w przyznawaniu wyróżnień.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

5. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

6. Informacje o laureatach nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej PZPSW          w Hrubieszowie.

7. Uroczyste wręczenie nagród laureatów konkursu odbędą się 15 maja 2018 roku w Sali gimnastycznej PZPSW w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A.

 

Opis prac konkursowych:

II Edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i młodzieży 2017/18 pod hasłem: „Pożary, powodzie i różne codzienne z życia sprawy - Strażak zawsze pomoc swą okaże”

Dane autora pracy:

Imię i nazwisko:

Kategoria:

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej:

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Powiat:

Nauczyciel/opiekun:

Imię i nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.)

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

Informacje dodatkowe:

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami.
Wypełnioną tabelkę proszę przykleić na odwrocie pracy konkursowej.
Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona do Konkursu.

Uwaga:

Informacje o konkursie - koordynator tel. 602-535-696

Przeczytano: 601 razy. Wydrukuj|Do góry