Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

O Bursie

      Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie funkcjonuje w oparciu o Statut w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczym.Jeśli kontynuujesz naukę w Hrubieszowie, a mieszkasz poza nim, zapoznaj się z naszą ofertą.


Bursa Międzyszkolna jest placówką koedukacyjną, dysponującą 80 miejscami w pokojach 2 - 3 osobowych i pokojami cichej nauki. Bursa ma bogatą 30 letnią tradycję i przygotowała wielu absolwentów do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie - wśród nich są ludzie sukcesu. Od 2010 roku bursa wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Placówek  Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie.

Bursa to miejsce, w którym kształtuje się rozwój samodzielności i aktywności młodzieży poprzez:

 • troskę o zdrowie i bezpieczeństwo,
 • propagowanie wiedzy z zakresu higieny i kultury zdrowotnej oraz kultury osobistej,
 • wyrabianie gospodarności i zaradności,
 • kształtowanie nawyków ekologicznych,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez bursowych,
 • propagowanie twórczości własnej wychowanków w czasie wolnym,
 • stały kontakt z kulturą i sztuką,
 • rozbudzanie zainteresowań teatrem, sztuką, prozą i poezją,
 • troska o kondycję i sprawność fizyczną młodzieży,
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych i turystycznych,
 • zachęcanie do aktywnego współzawodnictwa - organizowanie turniejów, rozgrywek oraz innych konkursów,
 • inspirowanie do dbania o estetykę pokoi mieszkalnych,
 • praca w sekcjach na rzecz bursy i współpraca z innymi kołami,
 • rozpoznanie potrzeb wychowanków i zapewnienie  potrzebnych form pomocy,
 • wyrabianie nawyku przestrzegania praw i obowiązków wychowanka,
 • kształtowanie postaw wychowanków w aspekcie moralnym, emocjonalnym, zdrowotnym i społecznym,
 • stwarzanie możliwości do realizacji zainteresowań i uzdolnień,
 • integracja działań wszystkich podmiotów bursy w zakresie bezpieczeństwa,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów realizowanych w bursie,
 • współpraca z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.

 

Celem wspólnym wychowanków, wychowawców i rodziców jest kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, wartości oraz eliminowanie przejawów zachowań agresywnych i patologicznych.

 

Bursa posiada:

 • pracownię komputerową,
 • stoły pingpongowe,
 • bibliotekę i świetlicę,
 • salę gimnastyczną,
 • salę telewizyjną,
 • pokoje 2 - 3 osobowe,
 • stołówkę,
 • pokoje cichej nauki.

 

Bursa umożliwia:

 • aktywny udział uczniów w życiu bursy i regionu, poprzez rozwój uzdolnień i talentów,
 • twórcze formy spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań,
 • bogaty kalendarz imprez w bursie,
 • udział w programach opiekuńczo - wychowawczych.

 

 Bursa zapewnia:

 • całodobową opiekę pedagogów,
 • dobre warunki mieszkaniowe w pokojach 2 - 3 osobowych,
 • liczne zbiory biblioteki,
 • salę gimnastyczną,
 • rozwój swoich talentów w kołach i sekcjach,
 • poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań.