Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Wczesne wspomaganie rozowju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

      Od września 2011 roku w naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Działania podjęte w jego zakresie mają ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).
ww.jpg [200x267]
     Wczesne wspomaganie rozwoju jest zintegrowanym systemem oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi. Praca  zespołu polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka (za pomocą testu E. Schoplera, profilu osiągnięć  J. Kielina, Metody Monachijskiej) opracowywaniu programów współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy oraz ocenianie postępów dziecka.

W skład, którego wchodzą: logopeda, psycholog, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog), terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant, specjalista alternatywnej komunikacji. W naszej placówce w pracy w ramach wczesnego wspomagania wykorzystujemy następujące metody:

- Integrację Sensoryczną
- Metody stosowane w rehabilitacji
- Metody stosowane w terapii psychologicznej
- Alternatywną komunikację metodami: PCS i Makaton
- Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
- Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
- Niedyrektywną terapię zabawową
- Zabawy z wykorzystaniem materiałów niestrukturalizowanych
- Metody relaksacyjne
- Metody stosowane w terapii logopedycznej
- Metodę EEG Biofeedback
- Metodę Tomatisa
- Symultaniczno – sekwencyjną metodę nauki czytania
- Metodę stymulacji lewopółkulowej
- Terapię ręki
- Metodę Domanna
- Terapię Snuzeolen.

ww1.jpg [200x267]ww4.jpg [200x150]

 
Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zadaniem Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest :

 

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.


  Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekającyw Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W Hrubieszowie taka poradnia mieści się w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno –Wychowawczych ul. Zamojska 16 A, (tel. 846962907).
 

a.jpg [300x300]
 
 
 si.jpg [300x300]
 
 
aa.jpg [300x300]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Rodzice bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni. Następnie zgłaszają się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, zdiagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady, natomiast decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni.

    Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie (w strukturze którego funkcjonuje SOSW Hrubieszów) podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dyrektor przesyła wniosek do organu prowadzącego (Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie) z prośbą o wydanie skierowania i zorganizowania zajęć.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami mogą odbywać się w domu rodzinnym (do 3 roku życia dziecka) lub w Ośrodku. Realizowane będą w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4 – 8). Możliwe również będą spotkania ze specjalistą w małych grupach (2 – 3 dzieci) wspólnie z rodzicami.

                                    

Rodzicu (opiekunie) pamiętaj, że dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z poradni psychologiczno – pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.